Bases i convocatòria de les ajudes municipals directes a l'activitat comercial minorista cessament d'activitat COVID-19

PROGRAMA “MOIXENT REINICIA” PLA MUNICIPAL DE REACTIVACIÓ SOCIAL I ECONÒMICA DE MOIXENT.

El termini per a la presentació de sol·licituds s'iniciarà amb motiu de la publicació de l'anunci de la subvenció al Butlletí Oficial de la Província de València, sent la seva durada de 20 dies hàbils a comptar des de l'endemà a aquesta publicació. *

*Termini presentació instàncies fins el 7 de setembre.