APROVACIÓ INICIAL ORDENANÇA REGULADORA ARBRES SINGULARS I MONUMENTALS DE MOIXENT.

Exposició pública a l'efecte de que es puguin presentar reclamacions o al·legacions en el termini de 30 dies hàbils des del següent a la seva publicació en el BOP.