PRESENTACIÓ

 


1. FOMENT DE L'OCUPACIÓ


 


Des de l'Agència d'Ocupació i Desenrotllament Local gestionem diferents programes d'ocupació públic d'interés general i social en col.laboració amb el SERVEF, estos programes tenen com a objectiu mitigar la situació de desocupació dels col.lectius més desfavorits, al mateix temps que s'empra la mà d'obra en accions que afavorisquen la prosperitat del municipi.


 


- PAMER: Contractació de persones desocupades per a la realització d'actuacions mediambientals.


- EMCORP: Contractació de persones desocupades per a la realització d'obres i servicis d'interés general i social.


- EZOINT (Pla de Manteniment de Servicis Públics en les Zones d'Interior): Contractació de persones desocupades per a la realització d'obres i servicis d'interés general i social.


- SALARI JOVE: Contractació de persones menors de 30 anys amb estudis.


- PROGRAMA DE FOMENT DE DESENROTLLAMENT LOCAL: Contractació i formació dels Agents d'Ocupació i Desenrotllament Local.


 


2. INSERCIÓ LABORAL


 


- PROGRAMA D'ORIENTACIÓ PROFESSIONAL PER A L'OCUPACIÓ I L'AUTOOCUPACIÓ (ACCIONS OPEA). Este servici, emmarcat dins de les polítiques actives d'ocupació, pretén ajudar els demandants d'ocupació inscrits en el Servici Valencià d'Ocupació i Formació (Servef), a planificar la seua inserció en el mercat de treball, oferint-li informació actualitzada, entrenant-li en les habilitats de busca d'ocupació i inclús motivant-li perquè siguisca mostrant-se actiu i constant en la busca.


 


3. ASESORAMIENTO PARA EL AUTOEMPLEO
 


Este servicio, pretende dar información sobre los trámites para la creación de empresas, ayudas y subvenciones, estimulando la creación de actividad entre las personas desempleadas y emprendedoras.4. FORMACIÓ


 


- TALLER D'OCUPACIÓ. L'Ajuntament de Moixent junt amb la Mancomunitat la Costera - La Canal sol.licita esta ajuda com a mesura de suport a la creació d'ocupació per a persones desocupades majors de 25 anys.


 


5. PLANS ESPECIALS D'OCUPACIÓ ZONES RURALS DEPRIMIDES "PROJECTE DE GARANTIA DE COMPLEMENT DE RENTA" SERVICI D'OCUPACIÓ PÚBLIC ESTATAL - CORPORACIONS LOCALS -


 


Es tracta d'un programa per a pal.liar la desocupació agrícola eventual, per mitjà de projectes la finalitat de la qual siga garantir als treballadors un complement de renda, que portaran actuacions relacionades amb la millora de l'entorn natural del terme de Moixent.


 


6. PROGRAMA DE PRÀCTIQUES FORMATIVES "LA DIPU TE BECA"


 


Pràctiques formatives per a estudiants que estiguen realitzant estudis universitaris o de formació professional.


 


7. BUSCA I GESTIÓ DE SUBVENCIONS


 


Per a això, des de l'Agència d'Ocupació i Desenrotllament Local s'encarrega d'estar al corrent de les ajudes i subvencions existents, així com dels terminis i els tràmits que s'ha de seguir per al finançament dels projectes existents o potencials, i així d'esta manera, adquirir la màxima quantitat d'ajudes possible per a potenciar el desenrotllament socioeconòmic de Moixent i la millora de la qualitat de vida dels seus ciutadans.
 


 


8. FORMACIÓ OCUPACIONAL DIRIGIDA A DESOCUPATS I FORMACIÓ CONTÍNUA DIRIGIDA A TREBALLADORS EN ACTIU


 


- Formació ocupacional: Dirigida a millorar la qualificació professional dels col.lectius amb més dificultats d'accés al mercat laboral afavorint d'esta manera la seua reincorporació a la vida laboral activa.


- Formació contínua: Dirigida a millorar els coneixements, com l'adquisició de noves capacitats i qualificacions dels professionals ocupats.


 


9. PROJECTES TURÍSTICS


 


Recuperació i posada en valor de recursos històrics, naturals i turístics d'interés per a promocionar el municipi de Moixent en la seua faceta turística, portant accions com ara:


- Tramitar subvencions relacionades amb el desenrotllament turístic de la localitat.


- Realitzar tasques de difusió dels recursos existents com ara: fires turístiques, per a la promoció de productes locals; difusió a través dels mitjans de comunicació d'activitats que contribuïsquen al coneixement dels recursos culturals (com per exemple les festes, manifestació de la cultura del municipi), històrics, naturals (paratges, etc.) i turístics de Moixent; o un altre tipus de difusió que contribuïsca a la consecució de l'objectiu.


- Condicionar les rutes i sendes de la localitat.


- Embelliment del municipi en general.


 


 


10. QUÈ ÉS AUTOSERVEF?


 


L'Autoservef és un instrument que el SERVEF posa a la seua disposició dels seus usuaris per a facilitar i agilitzar tràmits que habitualment es gestionen en els Centres Servef. Amb Autoservef, l'usuari pot realitzar per si mateix les gestions següents.


- Renovar la seua demanda d'ocupació.


- Consultar les ofertes d'ocupació que hi ha en difusió i inscriure's en les que li interessen.


- Consultar l'estat de les ofertes per les quals s'ha interessat.


- Obtindre cartes de presentació a les empreses.


- Consultar els cursos que hi ha en difución i inscriure's en els que li interessen.


- Obtindre carts de presentació a la selecció d'alumnes.


- Consultar quin centre SERVEF d'Ocupació correspon segons el codi postal.


- Obtindre certificats.


- Sol.licitud de formació.


 


Des de l'Agència d'Ocupació i Desenrotllament Local els informa i assessora del funcionament d'este caixer. Així, els servicis que des de l'agència oferix, es realitzen per a satisfer als següents col.lectius:


- Promotors amb una idea empresarial.


- Xicotetes i mitjanes empreses.


- Associacions.


- Demandants d'ocupació.


- Ciutadans i ciutadanes de la localitat.