PLA PERSONALITZAT DE PAGAMENT

EL PLE DE L’AJUNTAMENT APROVA UN PLA PERSONALITZAT DE PAGAMENT DELS INGRESSOS DE DRET PÚBLIC DE VENCIMENT PERIÒDIC I NOTIFICACIÓ COL·LECTIVA AMB EFECTES A PARTIR DE 2015.

 

Amb la finalitat de facilitar als contribuents el compliment de les seues obligacions fiscals, el Ple de l’Ajuntament aprova  el Pla Personalitzat de Pagament amb efectes a partir de 2015, que permetrà poder fraccionar en 10 quotes, sense aplicar interessos de demora, el pagament  dels deutes tributaris de venciment periòdic i notificació col.lectiva.

Els requisits per a poder sol.licitar  la incusió en el sistema voluntari del Pla Personalitzat de pagament es detallen en document adjunt. Així mateix s’inclou el model de sol.licitud que hi haurà que presentar en el Registre General d’Entrada de l’Ajuntament fins el dia 5 de febrer de l´any en curs.