Medi Ambient

DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT DE MOIXENT

El departament d'Agricultura i Medi Ambient de Moixent realitza tota una sèrie de tasques encaminades a la vigilància, manteniment i promoció dels espais naturals del municipi:

En matèria d'infraestructures rurals
Des del consistori es realitzen nombroses visites als diferents camins, passos de rius i altres infraestructures que vertebren la xarxa municipal amb l'objectiu de detectar qualsevol deficiència que pogueren presentar i procedir a la seua reparació.
S'està en contacte amb les diverses administracions superiors per a aconseguir el major nombre de subvencions possibles per a millorar aquestes infraestructures.
També es gestionen multitud d'expedients relacionats amb el sòl no urbanitzable
A causa de l'extensió del municipi és possible que no es puguen detectar tots els problemes que afecten aquestes infraestructures pel que l'ajuntament sempre està a la disposició del ciutadà perquè transmeta qualsevol circumstància que afecte la xarxa municipal i poder actuar en el menor termini possible. Tot això a través del registre d'entrada, regidoria d'agricultura…

En matèria d'abocaments i minimització d'impacte ambiental
Es realitza un seguiment de les estacions d'abocament municipals per a assegurar el seu correcte funcionament i el mínim impacte en la naturalesa.
Es realitza procedeix a la vigilància del terme municipal per a evitar la proliferació d'abocadors descontrolats o un altre tipus d'abocaments.
Dins de les atribucions del consistori es potencien activitats de promoció del reciclatge, protecció del medi ambient…

Gestió de residus
El propi consistori presenta una política de gestió de residus en la qual s'apliquen diversos protocols per a millorar el reciclatge dels residus que genera, a més d'oferir punts nets a usuaris dins de les pròpies instal·lacions per al depòsit de piles o taps.
També es gestiona i controla dins de l'àmbit de les seues competències tots els aspectes relacionats amb la gestió de residus urbans en suport amb el COR.

En matèria d'espais naturals protegits
En el municipi de Moixent existeixen diversos paratges naturals protegits emplaçats en la xarxa natura 2000, així com diverses zones humides protegides.
Des del consistori, per a evitar la degradació d'aquests espais, es vigila perquè es complisca el descrit en les normes de Gestió d'aquests Paratges. Tot això amb el suport de la Secció de Medi ambient de la Direcció Territorial d'agricultura de la Comunitat Valenciana i els agents Mediambientals de la zona.
Paral·lelament es continuen estudiant noves formes de protecció per a altres figures d'importància del municipi, així com línies de finançament per a la promoció i millora d'aquests espais.

En matèria de muntanyes
El terme municipal de Moixent és un dels municipis amb major extensió de sòl forestal de la comunitat.
El consistori té en propietat les muntanyes V076 i V077 (Ombria i Solana). En aquestes muntanyes els ciutadans realitzen multitud d'activitats que van des de la caça, senderisme, recollida de bolets…
La gestió i conservació d'aquests espais és fonamental per a mantindre'ls en un estat adequat per al seu ús i gaudi.
És per això que des del departament de Medi Ambient de l'ajuntament s'organitzen tots els anys multitud de tallers d'ocupació per a l'execució de treballs forestals.
D'altra banda es tramiten anualment subvencions amb la diputació de València en matèria de Gestió Forestal Sostenible per a poder fer treballs silvícoles entre altres.
En definitiva es busca que aquests espais presenten un desenvolupament adequat així com minimitzar el risc d'incendi que es puga presentar sobre els mateixos.

En matèria de Llits
Actualment en matèria de llits s'està promocionant la regularització, implantació i millora de la majoria de passos de riu que es troben en el municipi.
També s'estan promovent la realització de treballs de neteja de llits

En matèria d'agricultura
Des de l'ajuntament s'ha promogut la formació del Consell Agrari municipal en el qual es debaten tots aquells temes que puguen preocupar els agents del sector primari municipal.

Altres actuacions
També es busca d'altra banda potenciar el turisme, així com la promoció d'activitats saludables amb l'obertura de sendes i camins rurals.
Destacar finalment el foment d'actuacions mediambientals tant educatives com encaminades a la preservació i millora de l'entorn del municipi.